خانه » گزارش جامع آماری وضعیت آموزشی مراکز آموزشیدر عصر ما بیش از هر عصری، اعداد، محرک و راهنمای انسانها می باشند . اغلب با شنیدن یا دیدن عددی که به نحوی با ما ارتباط دارد اندیشه می کنیم، احساساتی می شویم ، تغییر عقیده می دهیم، چاره جویی می کنیم و سرانجام به کار می پردازیم.

عدد اگر نماینده تقریبی واقعیتها باشد و به خوبی تجزیه و تحلیل گردند به حق میتواند ما را راهنمایی کنند. اما اگر جعلی و مخدوش باشند یا به غلط تفسیر گردند ممکن است ما را گمراه نمایند.

تداوم فعالیت در جهان متغییر و پیچیده امروزی بدون توجه به عوامل محیطی حاکم بر آن فعالیت و استفاده کنندگان از آن ممکن نیست و هر سازمان، نهاد و یا گروهی که درصدد انجام فعالیتی به منظور حصول به هدفی می باشد باید ازمحیط خود اطلاع داشته و مبتنی بر نیازهای مخاطبان خود عمل نماید، تا بتواند به گونه ای کاراتر و اثر بخش تر به فعالیت خود ادامه دهد .

مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان آموزشی شهرتهران، در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، ادب و هنر، مهارتهای عمومی و عملی و دین و اخلاق در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰ توانسته است بالغ بر ۱۷۰۵۵ دوره آموزشی برای ۲۱۶۷۸۹ مخاطب با همکاری ۲۴۵۸ استاد و معلم برگزار کند. این مهم محقق نخواهد نشد مگر با برنامه ریزی منسجم و نظارت دقیق بر دوره های آموزشی و نیازهای جامعه و مخاطبین.

گزارش پیش رو شامل ده بخش می باشد. در بخش اول به معرفی عرصه ها، گروه و ها و زیرگروه ها و همچنین دوره های آموزشی پرداخته شده است. در بخش دوم به مخاطبین دوره های آموزشی، بخش سوم به مدرسین، بخش چهارم به شهریه ها و درآمدها، بخش پنجم کارشناسان و متصدیان آموزشی، بخش ششم به پیمانکاران آموزشی، بخش هفتم به مراکز مشاوره، در بخش هشتم شناسنامه دوره ها از دیدگاه گروه های آموزشی، بخش نهم شناسنامه دوره ها از دیدگاه مناطق و در بخش دهم آمار اجمالی سازمان پرداخته شده است.

موسسه آرمان پژوه- گزارش آماری شهرداری