خانه » سیاست های سنجش افکار عمومیسیاستهای سنجش افکار عمومی مصوب پانصد و شصت و سومین جلسه مورخ 24/03/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی شرح: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 563 مورخ 24/3/84، سیاستهای سنجش افکار عمومی را به شرح ذیل تصویب نمود: مقدمه نظر به اهمیت توجه به افکار عمومی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کشور و با توجه به نقش کارساز افکارسنجی روشمند و صحیح در تشخیص نیازها و حساسیت‌ها، آگاهی از موانع و زمینه‌های تحقق تصمیمات و اقدامات، امکان احترام به افکار عمومی و نیز با توجه به آثار زیانبار اشتباه یا سوء‌نیت در اجرای افکارسنجی، سیاستهای «سنجش افکار عمومی» به شرح ذیل، تصویب می‌شود. سیاست‌ها: 1ـ توجه و اهتمام به افکار عمومی و تقویت فعالیت‌های معطوف به افکارسنجی 2ـ بهره‌گیری از نتایج نظرسنجی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور 3ـ فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نتایج حاصله از نظرسنجی‌ها با رعایت مسائل امنیتی تبصره: اطلاع رسانی در خصوص عناوین نظرسنجی‌های طبقه بندی شده با موافقت مراکز افکارسنجی ذیربط انجام خواهد گرفت. 4ـ رعایت امانت داری و تضمین عدم افشای نام و نشانی پاسخگویان از سوی مراکز نظرسنجی و سایر مراجع قانونی 5ـ رعایت اصول علمی در کلیه مراحل اجرای نظرسنجی و عدم تحریف و سوءاستفاده از داده‌ها 6ـ امکان انتشار نتایج نظرسنجی‌ها با رعایت ملاحظات امنیت ملی و مصالح عمومی و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی و مالکیت معنوی درچارچوب قوانین جاری 7ـ اعتماد سازی و جلب مشارکت مردم به همکاری در انجام نظرسنجی‌ها 8ـ ایجاد مصونیت قانونی برای پاسخگویان و پرسشگران 9ـ اخذ مجوز رسمی و تأیید صلاحیت‌های علمی و قانونی درخواست کنندگان تأسیس مراکز مستقل افکارسنجی از مراکز ذیصلاح تبصره ـ دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی در محدوده وظائف خود از شمول این بند مستثنی هستند. 10ـ اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح برای انجام نظرسنجی توسط مؤسسات و افراد خارجی و یا به سفارش مراکز خارج از کشور ـ اجراء: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول اجرای سیاستهای سنجش افکار عمومی و تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی و تصویب آنها از طریق مراجع صالحه می‌باشد. این مصوبه در 10 بند و 2 تبصره در جلسه 563 مورخ 24/3/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.