خانه » نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری ایالاتنتایج نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری امریکا از شهروندان ایرانی نشان میده 63 درصد هیلاری کیلیتون را پیروز انتخاب می دانند و در مقابل 37 درصد دونالد ترامپ پیروز خواهد شد.   به نظر شما کدام یک از کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز خواهند بود؟ آیا انتخابات ریاست جمهوری ایالات محتده امریکا بر روی اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت ؟ نتایج نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری امریکا از شهروندان ایرانی نشان میده 63 درصد هیلاری کیلیتون را پیروز انتخاب می دانند و در مقابل 37 درصد دونالد ترامپ پیروز خواهد شد. نتایج این تحقیق نظرسنجی نشان میده 82% از پاسخگویان اعتقاد دارند که نتایج انتخاب امریکا بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است.