خانه » نظرسنجی احساس رضایت مردم اتریش



نتایج آخرین نظر سنجی ها نشان میدهد که سه چهارم مردم اتریش از زندگی خود راضی هستند. فقط 12 درصد از زندگی خود رضایت ندارند. در غرب اتریش مردم نسبت به شرق اتریش خوشحال تر هستند و ساکنان وین پایتخت اتریش رضایت کمتری نسبت به زندگی ابراز کردند. به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه های اتریشی نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقات بازار نشان میدهد که سه چهارم اتریشی ها از زندگی خود رضایت دارند و تنها 12 درصد رضایتمندی پایینی از زندگی خود دارند. بهداشت، خانواده، رابطه و فعالیت روزمره خوب از جمله فاکتورهایی هستند که به خوشحال بودن اتریشیها کمک می کند. آمار منتشر شده نشان می دهد که در شهر فاورالبرگ 86 درصد مصاحبه شوندگان پاسخ داده اند که از زندگی ' راضی' و یا 'خیلی راضی' هستند. در شهر تیرول در غرب اتریش 82 درصد از پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که از زندگی خود رضایت دارند. رتبه مردم در شهر های بورگرلندر و وین پایین ترین درصد میزان رضایت از زندگی را نشان می دهد. اما با این وجود 69 درصد از مصاحبه شوندگان گفتند که از زندگی خود 'خیلی راضی' هستند. بر اساس این نظرسنجی 64 درصد از مردم اتریش عنوان کرده اند که در سال گذشته خوش شانس بوده اند. یک سوم به'شادی' اعتقاد دارند و در این میان زنها به 'شادی' اعتقاد بیشتری نسبت به مردان دارند. نتیجه این تحقیقات همچنین نشان می دهد که تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان خود را 'خوشبین' می دانند و یک چهارم نظرشان نسبت به خودشان این است که انسانهایی' دیرباور و انتقادی' هستند. نکته جالب در این تحقیق این است که جوانان خود را بیشتر' شکاک و دیرباور' دانستند. این نظر سنجی به طور مشترک به سفارش موسسه بخت آزمایی اتریش، رسانه های ناحیه ای اتریش (RMA ( و توسط موسسه تحقیقات بازار انجام شده است. هزار و 619 نفر افراد بالای 15 سال در یک مصاحبه آنلاین در این نظر سنجی شرکت کردند. جمعیت اتریش هشت میلیون و 725 هزار و 931 نفر اعلام شده است. تاریخ خبر : 1395/09/21