خانه » بررسي تعامل و همگرایی تشکل ها و نهادهای (درون دانشگاهی) دانشجوییجنبش دانشجویی به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار بر روند تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان بسط و فراگیری نظام آموزشی عالی مدرن در جوامع غربی و اروپایی مطرح گردیده که شاید بتوان تحرکات دانشجویی در زمینه های ادبی و فرهنگی در دهه های پس از جنگ جهانی اول در اروپا یا "جنبش دانشجویی 1967" را از حلقه های مهم و نقطه عطف آن در غرب به شمار آورد.

تاریخ نشان داده است که تعامل و وحدت بین گروها و تشکل ها باعث انسجام بیشتر ، وحدت رویه ، بالا روفتن کارایی و قدرت و تمرکز در فرد فرد گروها و اعضای آن و شده و از فرافکنی ها جلوگیری خواهد کرد.

آگاهی از رفتار تشکل ها ، مطالعه تاریخی و تطبیقی جریانها و جنبش های دانشجویی، عناصر محوری، دلایل موفقیتها و شکستها ، شناسایی جریانهای صاحب نفوذ و نیز بررسی وضعیت موجود، مواضع ، توانای ها، آسیب پذیریها و نقاط ضعف و قوت و تعاملات کنونی به منظور هدف گذاری و روشن کردن چشم انداز و اشتراکات و تفاوت ها ، نیازها و ضرورتها و تبین میزان و نوع تعاملات لازم به نظر می رسد.

به این منظور لازم است مطالعات دقیق و واقع بینانه ای از جامعه موجود تشکل ها و فعالیتها و آرمانهای آنان ، عوامل موثر در همگرایی و میزان آن و نیز یافتن بهترین راهکار انجام نمود .

از اهداف این تحقیق می توان ، یافتن تشکل های با بیشترین همسویی و همگرایی ، بررسی امکان  تعامل و میزان آن با سایر گروها،بررسی حوزه های عملیاتی به منظور مشارکت و تعامل، یافتن عوامل تاثیر گذار بر همگرایی و واگرایی، یافتن مشترکات و ارائه راهکار مناسب و نیز یافتن نقاط عطف و مشترک به عنوان فرصتها و تهدیدها، تبین هدف مشترک  و بررسی مواضع و محورهای فعایت آنها اشاره کرد.