خانه » نرم افزار جایابی جایگاهایCNG و کارگاهای تبدیل در سطح کشوردر طرح گازسوز كردن خودروها كه يك طرح ملي مي‌باشد، هم اكنون پروژه‌هاي مختلفي در جهت توسعه و گسترش آن در حال اجرا مي‌باشد. در راستاي تحقق اين ماموريت، در سه حوزه برنامه‌ريزي براي توليد خودروهاي دوگانه‌سوز، تبديل خودروهاي بنزيني به دوگانه‌سوز و احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي  (CNG) فعاليتهاي  گسترده‌اي در حال انجام است.

به همين منظور و جهت ارائه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي(CNG) طرح جامع مكان يابي جايگاههاي CNG و كارگاههاي تبديل در سطح كشور به انجام رسيده است.

طرح سبز، نام نرم‌افزاري است كه به همت تيم برنامه‌نويسي موسسه آرمان پ‍ژوه و گروه حمل‌و‌نقل و لجستيك شركت طرح نو‌انديشان به سفارش شركت بهينه سازي مصرف سوخت به منظور مشاوره در زمينه فرآيند برنامه ريزي در مكان‌يابي و احداث جايگاههاي CNG و كارگاههاي تبديل ، ابزاري براي ياري تصميم‌سازان و تصميم‌گيران مربوطه مي باشد.

طرح سبز_موسسه آرمان پژوه