خانه » طرح پژوهشی بررسی راهکارهای ارتقاء بهروری صنایع استان ایلامدر سال هاي اخير صنايع كوچك نقش مؤثري در توسعه صنعتي و اقتصادي بيشتر كشورهای دنيا داشته است. به طوري كه اكثر كشورهاي جنوب شرقي آسيا، محور توسعه صنعتي خود را بررشد و گسترش صنايع كوچك بنا نهاده اند. صنايع كوچك بيش از۹۸%  واحدهاي صنعتي و بيش از 50% كاركنان شاغل در بخش صنعت كشور را به خوداختصاص داده است، لذا از اين نظر حائزاهميت فراوان جهت بررسي و تعيين وضعيت بهر ه وري اين نوع از صنايع و جايگاه آن در صنعت کشور می باشد(2003. Mowlayee,)

علي رغم نقش قابل توجه صنايع كوچك در ساختار صنعتي كشور مي باشد. كشور، آنها با معضلات متعددي روبرو هستند(2002،Zoltan). شهرك صنعتي ایلام، بزرگترين شهرك صنعتي موجود در استان ایلام مي باشد و حجم بالايي از اشتغال را در خود جاي داده است، تنوع واحدهاي مختلف اين مجموعه، اندازه گيري و تحليل بهره وري آنها مي تواند به شناسايي نقاط قوت و ضعف صنايع مختلف كمك نموده و دست اندركاران را براي تصميم گيري ياري كرده و نهايتاً به توسعه صنايع داراي مزيت نسبي در اين شهرك كمك نمايد.

افزایش بهره وری در سطح ملی موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. افزایش بهره وری در سطح ملی موجب موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. افزایش بهره وری ملی برایند افزایش بهره وری در سازمانها، مؤسسات و بنگاههای اقتصادی است و سطح آن را می توان به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفت.در سطح سازمانها و مؤسسات نیز بهره وری محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر است. لذا اندازه گیری بهره وری از دو بعد می تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن روند تغییرات شاخصهای بهره وری طی ادوار زمانی برای یک مؤسسه، که سازمانها را برای  تحلیل عللل کاهش یا افزایش بهره وری در زمینه های اندازه گیری کمک می کند، و دوم مقایسه بهره وری بین سازمانها و مؤسسات دیگر به منظور یافتن موقعیت نسبی است که می تواند برای برنامه ریزی یهای آینده در مورد محصول، فرآیند، بازار و غیره در محیطی رقابتی ابزاری بسیار سودمند باشد.

بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اگر چه امروزه مفهوم آن فراتر از یک معیار کمّی مطرح شده است، اما از اهمیت اندازه گیری کمّی بهره وری کاسته نشده است و بعنوان مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد ، دارای کاربرد وسیعی است.بهره وری شاخصی است که با استفاده از آن می توان پیوند میان مهارتها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد.

هدف از انجام تحقيق، محاسبه وتجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد گروههاي مختلف صنعتي بر اساس طبقه بندي[1](ISIC) مي باشد. روش تحقيق مبتني بر تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي با استفاده از روشهاي تحليل آماري واقتصادسنجي است.
 

1 - International Standard Industrial Classification