خانه » نتیجه نظرسنجی ۹۰ درباره برنده داربیبه گزارش آرمان پژوه در نظرسنجی برنامه 90 که درباره داربی بود بیشتر شرکت کننده گان به پیروزی سرخ پوشان پایتخت رای دادند. نظرسنجی برنامه این هفته 90 درباره برنده داربی بود که یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در این برنامه همچنان که پیش بینی می شد بیشتر شرکت کنندگان به پیروزی پرسپولیس رای دادند.   تاریخ خبر : 1395/11/19