سیاستهای سنجش افکار عمومی

مصوب پانصد و شصت و سومین جلسه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۳ مورخ ۲۴/۳/۸۴، سیاستهای سنجش افکار عمومی را به شرح ذیل تصویب نمود:
مقدمه
نظر به اهمیت توجه به افکار عمومی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کشور و با توجه به نقش کارساز افکارسنجی روشمند و صحیح در تشخیص نیازها و حساسیت‌ها، آگاهی از موانع و زمینه‌های تحقق تصمیمات و اقدامات، امکان احترام به افکار عمومی و نیز با توجه به آثار زیانبار اشتباه یا سوء‌نیت در اجرای افکارسنجی، سیاستهای «سنجش افکار عمومی» به شرح ذیل، تصویب می‌شود.
سیاست‌ها:
۱ـ توجه و اهتمام به افکار عمومی و تقویت فعالیت‌های معطوف به افکارسنجی
۲ـ بهره‌گیری از نتایج نظرسنجی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور
۳ـ فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نتایج حاصله از نظرسنجی‌ها با رعایت مسائل امنیتی
تبصره: اطلاع رسانی در خصوص عناوین نظرسنجی‌های طبقه بندی شده با موافقت مراکز افکارسنجی ذیربط انجام خواهد گرفت.
۴ـ رعایت امانت داری و تضمین عدم افشای نام و نشانی پاسخگویان از سوی مراکز نظرسنجی و سایر مراجع قانونی
۵ـ رعایت اصول علمی در کلیه مراحل اجرای نظرسنجی و عدم تحریف و سوءاستفاده از داده‌ها
۶ـ امکان انتشار نتایج نظرسنجی‌ها با رعایت ملاحظات امنیت ملی و مصالح عمومی و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی و مالکیت معنوی درچارچوب قوانین جاری
۷ـ اعتماد سازی و جلب مشارکت مردم به همکاری در انجام نظرسنجی‌ها
۸ـ ایجاد مصونیت قانونی برای پاسخگویان و پرسشگران
۹ـ اخذ مجوز رسمی و تأیید صلاحیت‌های علمی و قانونی درخواست کنندگان تأسیس مراکز مستقل افکارسنجی از مراکز ذیصلاح
تبصره ـ دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی در محدوده وظائف خود از شمول این بند مستثنی هستند.
۱۰ـ اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح برای انجام نظرسنجی توسط مؤسسات و افراد خارجی و یا به سفارش مراکز خارج از کشور
ـ اجراء:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول اجرای سیاستهای سنجش افکار عمومی و تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی و تصویب آنها از طریق مراجع صالحه می‌باشد.
این مصوبه در ۱۰ بند و ۲ تبصره در جلسه ۵۶۳ مورخ ۲۴/۳/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

دسته‌ها: اخبار