خانه » نظر سنجي های انتخاباتینظرسنجي انتخاباتي از جمله كاربردهاي آمار در حوزه علوم اجتماعي ميباشد. ارزيابي گرايش عام مردم به كانديداي خاص و كشف جريان حاكم بر تفكر اقشار مردم از جمله دستاورهاي اين گونه نظرسنجي ها مي باشد.

نظر سنجي از شهروندان تهراني در مورد انتخابات رياست جمهوري كه در بازه هاي زماني مشخص قبل از انتخابات بعمل آمده به منظور دست يافتن به اهداف زير بوده‌ است:

ميزان بحث و گفتگوي افراد بين دوستان، آشنايان و همكاران در مورد انتخابات، ميزان استقبال مردم از انتخابات آتي، يافتن حزبي كه در حال حاضر طرفدار بيشتري دارد و ميزان آگاهي و شناخت مردم نسبت به احزاب،محبوبيت و مقبوليت كانديداهاي احتمالي بين مردم و مشخص كردن فرد اصلح‌تر از ديد مردم. از جمله فعالیت های موسسه آرمان پژوه انجام نظرسنجی های انتخاباتی  بوده است.