خانه » نظرسنجی میزان نژادپرستی در انگلیسبه گزارش آرمان پژوه ، نظرسنجی موسسه اسکای دیتا، نشان می دهد که مردم انگلیس نسبت به گذشته نژادپرست تر و غمگین تر شده اند. هفتاد و چهار درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که معتقدند که انگلیس نسبت به یکسال پیش، از اتحاد کمتری برخوردار است. هفت درصد معتقدند که این کشور متحد تر شده است. شصت و هفت درصد از شرکت کنندگان معتقدند که مردم انگلیس نسبت به سال گذشته غمگین تر شده اند و احساس خوشبختی نمی کنند و تنها هشت درصد از آنها احساس خوشبختی می کنند. بسیاری از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که تنش بین جوامع مختلف انگلیس در سایه برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا که از پایان ماه مارس سال دو هزار و هفده فرآیند عملیاتی شدن آن کلید خواهد خورد، افزایش پیدا خواهد کرد. پنجاه و پنج درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی معتقدند که روابط بین جوامع مختلف در انگلیس به خاطر اینکه این کشور از اتحادیه اروپا خارج می شود بدتر خواهد شد  و این در حالیست که چهارده درصد معتقدند که این روابط بهبود خواهد یافت. بیشتر شرکت کنندگان در این همه پرسی معتقدند که مردم انگلیس نسبت به دوازده ماه پیش نژادپرست تر شده اند. پنجاه و هفت درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی معتقدند که انگلیس نسبت به گذشته نژاد پرست تر شده است. شش درصد معتقدند که میزان نژاد پرستی در کشور کاهش پیدا کرده است و سی و یک درصد می گویند که تغییری را مشاهده نمی کنند. در این حال دفتر وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که جرایم ناشی از نژاد پرستی به دنبال برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا به میزان چهل و یک درصد افزایش پیدا کرده است. با نگاهی به سال 2017 بسیاری از انگلیسی ها نگاهی تیره و تار به اقتصاد کشورشان دارند. نیمی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقدند که اقتصاد انگلیس در سال دوهزار و هفده بدتر خواهد شد. نوزده درصد معتقدند که شرایط اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد و هفده درصد معتقدند که تغییری در این باره صورت نخواهد گرفت.   تاریخ خبر : 1395/10/16