فرهنگ هر جامعه با نوجوانان آن جامعه رابطه مستقیم دارد و در این رابطه می بایست همواره در راه تعلیم و تربیت آنان کوشید، تا جامعه ما از آینده ای فرهنگی مطلوبی برخوردار باشد، یکی از ابزارهای این کار پژوهش پیرامون ویژگی­های شناختی و شخصیت دانش آموزان است. طرح جامع آزمون ورودی، تشخیص اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و آزمون انتخاب رشته به همین منظور با مشارکت موسسه سلامت پژوه طراحی شده است.