به منظور ایجاد رویه ای نظامند در فرآیند ارزیابی و تحلیل محتوای برنامه های سازمانها، فراهم آوردن بستری مناسب به منظور جلب مشارکت فعال و خودجوش حوزه های مختلف سازمانی در امور ارزیابی و تحلیل محتوا،فراهم آوردن بستری مناسب جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های کارآمد و اثربخش و ایجاد فضای مناسب جهت سوق دادن توام با ارتقاء کیفی برنامه ها، موسسه آرمان پژوه اقدام به تحلیل محتوا برنامه های مختلف نموده است.