نظرسنجي انتخاباتي از جمله كاربردهاي آمار در حوزه علوم اجتماعي ميباشد. ارزيابي گرايش عام مردم به كانديداي خاص و كشف جريان حاكم بر تفكر اقشار مردم از جمله دستاورهاي اين گونه نظرسنجي ها مي باشد. نظرسنجی هایی میدانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری طی تفاهم نامه ای با موسسه آرمان پژوه به انجام رسیده است.